παρακαλώ περιμένετε

Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό Χωριό Καμπάνια Χωριό #FagitoApoHorio – κληρώσεις Καμπάνιας

 

 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η εταιρεία με την επωνυμία ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» που εδρεύει στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής και επί των οδών Τατοΐου αριθμός 165 και Οδυσσέως, με ΑΦΜ 094074001 της ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ  και τηλέφωνο επικοινωνίας 210 2854220 (εφεξής «ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.» ή ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισμό/προωθητική ενέργεια, (εφεξής ο «Διαγωνισμός») ο οποίος θα διενεργηθεί στην ιστοσελίδα της στην ηλεκτρονική διεύθυνση fagitoapohorio.gr (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος»).

Η εταιρεία με την επωνυμία «INTERWEAVE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (εφεξής «INTERWEAVE»), έχει αναλάβει να υλοποιήσει τεχνικά, να διοργανώσει και να εκτελέσει το Διαγωνισμό για λογαριασμό της «ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.».

Οι ανωτέρω εταιρίες προσπαθούν να καθιστούν τη χρήση των συστημάτων τους ασφαλή και να παρέχουν μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό θα πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την απόφασή τους να συμμετάσχουν σε αυτόν, καθώς επίσης φέρουν και την ευθύνη για το σύνολο των ενεργειών τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι κατέχοντες προσωπικό λογαριασμό (profile) στο Facebook ή στο Instagram, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα ή έχουν συμπληρώσει την νόμιμη ηλικία ενηλικίωσης στη χώρα κατοικίας τους.

Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται, εκτός αν έχουν ενημερωθεί πρώτα οι ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών και συναινούν στη συμμετοχή του ανηλίκου τέκνου τους στο Διαγωνισμό. Συγκεκριμένα, ήδη δια του παρόντος ορίζεται ότι, σε περίπτωση που ανήλικος επιθυμεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό, η ηλεκτρονική αποδοχή των όρων του παρόντος καθώς και η έμπρακτη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό καθώς και στις κληρώσεις που θα ακολουθήσουν, θα συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης του ιδίου ή αυτού που ασκεί την γονική μέριμνα αυτού, προκειμένου έκαστος συμμετέχων στον Διαγωνισμό να προβαίνουν, αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος στην ανακοίνωση ή/και δημοσίευση του ονόματος ή/και της φωτογραφίας τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ, σε κάθε περίπτωση, με την συμπλήρωση των στοιχείων εισόδου (login) στο λογαριασμό του email ή στον προσωπικό λογαριασμό (profile) στο Facebook ή/και στο Instagram του ο συμμετέχων ή οι ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτού (σε περίπτωση που ο συμμετέχων είναι ανήλικος), ήδη δια του παρόντος δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι:

– συναινούν στην εκούσια συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και δηλώνουν ρητά ότι, έχουν λάβει γνώση των παρόντων Όρων Συμμετοχής τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. Για τη συμμετοχή ανηλίκου στον Διαγωνισμό νοείται ότι οι ασκούντες την γονική μέριμνα αυτού συναινούν, αντίστοιχα, στην συμμετοχή του ανήλικου τέκνου τους στον Διαγωνισμό και ότι, αποδέχονται ανεπιφύλακτα του παρόντες Όρους Συμμετοχής τους οποίους έχουν μελετήσει προσεκτικά.

– συναινούν στην ανακοίνωση ή/και δημοσίευση του ονόματος ή/και της φωτογραφίας τους ως  συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων είναι ανήλικος, τεκμαίρεται ότι, οι ασκούντες την γονική μέριμνα αυτού συναινούν στην συμμετοχή του στο Διαγωνισμό.

– η αποδοχή της παρούσας γίνεται με την ελεύθερη βούλησή τους και με αποκλειστικά δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη και δεν διατηρούν οποιαδήποτε αξίωση από τη ΜΙΝΕΡΒΑ για κάθε είδους οικονομικού ή άλλου ανταλλάγματος ή αποζημίωσης εν γένει.

Για την έγκυρη συμμετοχή έκαστου συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό απαιτείται η ύπαρξη προσωπικού αυτού λογαριασμού ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή προσωπικού λογαριασμού (profile) στο Facebook ή/και στο Instagram, καθώς και η ανεπιφύλακτη και πλήρης αποδοχή των παρόντων Όρων Συμμετοχής.

Αποκλείονται από τη συμμετοχή οι εργαζόμενοι των εταιρειών «ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.», «INTERWEAVE», και οι άμεσα συνδεδεμένοι με τις παραπάνω επιχειρήσεις.

Οι ανωτέρω εταιρίες έχουν το δικαίωμα να επαληθεύσουν την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσουν οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, οι ανωτέρω εταιρίες διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσουν την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, καθ’ οποιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνουν ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού

Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει συνολικά από τις 14 Νοεμβρίου 2017 (ώρα Ελλάδος 21:00) (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού») έως τις 15 Φεβρουαρίου 2018 (και ώρα Ελλάδος 24:00) (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές καθίστανται, αυτοδικαίως, άκυρες. Ο διαγωνισμός αρχικά ήταν να λήξει στις 31 Ιανουαρίου 2018, αλλά πήρε παράταση μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2018.

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Για την έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τον Διαδικτυακό Τόπο, να επιλέξουν μία τοποθεσία στην Ελλάδα, να αναγράψουν το όνομα της συνταγής που επιθυμούν, να ανεβάσουν (upload) μια φωτογραφία φαγητού και (προαιρετικά) το μήνυμά τους. Για το Instagram, ανεβάζουν φωτογραφία χρησιμοποιώντας το #FagitoApoHorio με τον τόπο από τον οποίο προέρχεται και το όνομα της συνταγής. Κάθε upload αποτελεί μία συμμετοχή στην κλήρωση. Όσα upload κάνει ο κάθε χρήστης, τόσες συμμετοχές έχει. Με τα upload του ο χρήστης συμμετέχει αυτόματα σε κάθε μία από τις κληρώσεις που θα διεξαχθούν.

Με την ολοκλήρωση της συμμετοχής των χρηστών στον Διαγωνισμό, οι ανωτέρω εταιρείες θα έχουν στη διάθεσή τους το όνομα χρήστη όπως εμφανίζεται δημοσίως στο Facebook ή στο Instagram. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν παρέχει στις ανωτέρω εταιρείες περαιτέρω πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία του χρήστη πλην εκείνων που αναφέρονται παραπάνω και παρέχονται αυτόματα μέσα από το Facebook ή το Ιnstagram του χρήστη.

Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος. Περαιτέρω αξίζει να σημειωθεί ότι, στον Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν μόνον φυσικά πρόσωπα που κατέχουν προσωπικό λογαριασμό (προφίλ) στο Facebook ή Instagram.

5. Έπαθλα

Συνολικά θα διεξαχθούν 3 κληρώσεις που θα αναδείξουν τους νικητές των επάθλων:

Κλήρωση #1: 08/12/2017 και ανακοίνωση νικητών στις 11/12/2017

– 1 νικητής θα κερδίσει 1 σετ χύτρες ταχύτητας Izzy (2τμχ) και την ευκαιρία να μαγειρέψει με το Χωριό τη συνταγή του στον τόπο του.

– 2 νικητές θα κερδίσουν από μία γάστρα μαγειρέματος Juro Pro oval Brater 38cm

Κλήρωση #2: 02/02/2018 και ανακοίνωση των νικητών στις 05/02/2018

– 1 νικητής θα κερδίσει 1 σετ χύτρες ταχύτητας Izzy (2τμχ), την ευκαιρία να μαγειρέψει με το Χωριό τη συνταγή του στον τόπο του και ένα καλάθι με προϊόντα Χωριό.

Κλήρωση #3: 15/02/2018 και ανακοίνωση των νικητών στις 16/02/2018

– 2 νικητές θα κερδίσουν από μία γάστρα μαγειρέματος Juro Pro oval Brater 38cm

– και 5 νικητές κερδίζουν από ένα καλάθι με προϊόντα Χωριό

Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές οι οποίες θα έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία συμμετοχής στο διαγωνισμό μέσω της σελίδας του Διαδικτυακού Τόπου ή του Instagram, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 ανωτέρω.

Οι ανωτέρω εταιρίες ή οι διευθυντές ή στελέχη ή υπάλληλοι αυτού δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οποιοδήποτε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα υπάρχει ή παρουσιαστεί στα έπαθλα, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

6. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού

Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει από την «INTERWEAVE» στις 11 Δεκεμβρίου 2017, στις 05 Φεβρουαρίου 2018 και στις 15 Φεβρουαρίου 2018 (και ώρα Ελλάδος 19:00). Η «INTERWEAVE» εγγυάται το αδιάβλητο της διαδικασίας και την ορθή τήρησή της.

Για την ανάδειξη των νικητών, θα πραγματοποιηθούν τρεις κληρώσεις στις 8 Δεκεμβρίου 2018, στις 02 Φεβρουαρίου 2018 και στις 15 Φεβρουαρίου 2018. Από τις κληρώσεις θα αναδειχθούν συνολικά έντεκα (11) νικητές. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν με ανάρτηση (post) την ημέρα της ανακοίνωσης στη διαδικτυακή σελίδα https://www.facebook.com/MinervaHorio στο Facebook και στον επίσημο ιστότοπο http://www.minervahorio.gr/el/.

Οποιοσδήποτε νικητής χάνει το δικαίωμά του στο έπαθλο εάν δεν απαντήσει στην εν λόγω ανάρτηση στο Facebook ή δεν αποστείλει τα στοιχεία του (ταχυδρομική διεύθυνση και τηλέφωνο) εντός δύο (2) εβδομάδων μετά την ημερομηνία ανακοίνωσης νικητών. Ακόμη, το δικαίωμά του στο έπαθλο, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και σε αυτό της παράδοσης των επάθλων, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους.

(β) σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τίθενται στους παρόντες όρους.

(γ) σε περίπτωση που ο νικητής αρνηθεί να δηλώσει στο Διοργανωτή τα προσωπικά του στοιχεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση που του ζητηθεί.

(δ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές.

(ε) σε περίπτωση που, αν είναι κάτοικος Αθηνών, δεν εμφανιστεί για την παραλαβή του επάθλου του στα κεντρικά γραφεία του Διοργανωτή  την προσυμφωνηθείσα ημερομηνία και ώρα.

(στ) σε περίπτωση που, παρουσιαζόμενος στα κεντρικά γραφεία του Διοργανωτή για την παραλαβή του επάθλου του, δεν προσκομίσει στοιχεία ταυτότητας.

Η Διοργανώτρια σε περίπτωση που στο πρόσωπο κάποιου από τους νικητές, συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης των επάθλων.

Τα έπαθλα, όσον αφορά στον αριθμό και το είδος τους, είναι ήδη προκαθορισμένα και απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάσταση τους με άλλα. Τα παραπάνω έπαθλα δεν αλλάζουν και ο νικητής θα πρέπει κατόπιν συνεννόησης να αποδεχθεί τους χρόνους παράδοσής τους, διαφορετικά το έπαθλο θα δοθεί με νέα στιγμιαία κλήρωση σε άλλον νικητή ή θα διατεθεί κατά την δίκαιη κρίση των διοργανωτών. Τα έπαθλα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία τον διαγωνισμό.

Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν αποδεχθεί το έπαθλο του ή για οποιονδήποτε λόγο δεν παραλάβει αυτό εντός της προθεσμίας που θα του γνωστοποιηθεί, χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωση του επί του σχετικού επάθλου.

7. Ευθύνη

Α.  Οι ανωτέρω εταιρίες και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη τους δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη:

(α) για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών που οφείλονται σε μη λήψη ή μη ανάγνωση από αυτούς, για οποιονδήποτε λόγο, του ως άνω απευθυντέου σε αυτούς μηνύματος ή της σχετικής ανακοίνωσης στο Διαδικτυακό Τόπο.

(β) για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου.

(γ) για οποιαδήποτε ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του Διαγωνισμού.

(δ)  αν οι συμμετέχοντες και οι νικητές δεν συμπληρώνουν τα στοιχειά τους με πλήρη, ορθή και ακριβή τρόπο

(ε)  αν οι συμμετέχοντες τοποθετήσουν υλικό στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο, το οποίο μπορεί να κριθεί ακατάλληλο από άλλους συμμετέχοντες ή τους γονείς ή τους έχοντες τη γονική μέριμνα ανηλίκων

(στ) για τυχόν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες που αντίκεινται στον νόμο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα ή ανάρμοστα για ορισμένες κατηγορίες προσώπων και ιδίως για ανηλίκους.

Β. Οι Συμμετέχοντες που επισκέπτονται το Διαδικτυακό Τόπο και χρησιμοποιούν τις εφαρμογές του και γενικότερα τις δυνατότητες που δίδει, δεν θα πρέπει να προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου.

Γ. Οι ανωτέρω εταιρίες διατηρούν το δικαίωμα να αποκλείουν την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου και παράνομου περιεχομένου στο Διαδικτυακό Τόπο του Διαγωνισμού χωρίς προειδοποίηση. Εντούτοις, παρόλο που οι εταιρίες αυτές έχουν την δυνατότητα να επιβλέπουν και να λαμβάνουν μέτρα για την προσήκουσα χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, είναι δυνατό σε οποιονδήποτε χρόνο να παρουσιάζεται σε αυτόν γλώσσα ή εν γένει υλικό που μπορεί να είναι προσβλητικό ή ακατάλληλο για ανηλίκους.

Δ. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων ή χρήστης των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών, η συμμετοχή του στον Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και οι ανωτέρω εταιρίες διατηρούν το δικαίωμα να αναφέρουν το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.

Ε. Η ευθύνη των ανωτέρω εταιριών περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτόν.

ΣΤ.  Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι ανωτέρω εταιρίες και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη τους δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για περιστατικά που μπορεί να συμβούν και είναι εκτός του ελέγχου τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων, server ή provider, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων), από τα οποία μπορεί να καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων ή των μηνυμάτων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό ή σε περίπτωση που τα ηλεκτρονικά αρχεία που πρέπει να διατηρηθούν και αφορούν τον παρόντα Διαγωνισμό καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

Ζ. Οι ανωτέρω εταιρίες και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη τους δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη ποινική ή αστική προς τους συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε τυχόν προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον Διαγωνισμό.

8. Δημοσιότητα.

Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στον Διαδικτυακό Τόπο.

Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής θα βρίσκονται κατατεθειμένοι στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Δήμητρα Γ. Χαραλαμποπούλου, με έδρα την Αθήνα, οδός Σίνα, αριθμός 58 – 10672 Αθήνα, τηλ. 2103616088. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο αυτών.

 9. Προσωπικά Δεδομένα.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων στις ανωτέρω εταιρίες (ΜΙΝΕΡΒΑ & INTERWEAVE) ατελώς και ρητή δήλωση ότι τα ως άνω δεν προσβάλλουν καμία πτυχή της προσωπικότητάς τους. Συγκεκριμένα, η ηλεκτρονική αποδοχή των όρων του παρόντος καθώς και η έμπρακτη συμμετοχή στον Διαγωνισμό καθώς και η συμμετοχή στην κλήρωση συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης των συμμετεχόντων προκειμένου οι τελευταίοι να προβαίνουν κατά την εύλογη κρίση τους και αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος στην ανακοίνωση ή/και δημοσίευση του ονόματος τους. Με την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό, οι ανωτέρω εταιρείες θα έχουν στη διάθεσή τους τις εξής πληροφορίες που παρέχονται αυτόματα μέσα από το Facebook ή/και Instagrm: το όνομα χρήστη που τηρούν στο Facebook/Ιnstagram και όλες τις πληροφορίες που είναι δημόσιες σε αυτές τις πλατφόρμες. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν παρέχει περαιτέρω πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία του χρήστη πλην εκείνων που αναφέρονται παραπάνω. Για την αποστολή των επάθλων στους νικητές του Διαγωνισμού θα ζητηθούν στοιχεία επικοινωνίας όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και διεύθυνση. Οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους παρέχουν στις ανωτέρω εταιρίες τη συγκατάθεση και την άδειά τους σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997 και τον Ν. 3471/2006, όπως ισχύουν σήμερα, για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία γνωστοποιούν οι ίδιοι για το σκοπό της συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό. Όπως επίσης αποτελεί συναίνεση στην εγγραφή του συμμετέχοντα σε λίστα παραλαβής ηλεκτρονικών ενημερώσεων (newsletter). Τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά και μόνον για λόγους που σχετίζονται με τη διενέργεια του διαγωνισμού. Επίσης, ακολούθως της συμμετοχής τους, οι συμμετέχοντες παραχωρούν στις ανωτέρω εταιρίες το δικαίωμα δημοσίευσης και χρήσης του περιεχομένου που έχουν αναρτήσει στο διαδικτυακό τόπο: fagitoapohorio.gr ή στην επίσημη ιστοσελίδα στο Facebook (https://www.facebook.com/MinervaHorio/), σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν κατάλληλο για την προώθηση της καμπάνιας #FagitoApoHorio χωρίς άλλη αμοιβή εκτός από αυτή του επάθλου του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους αφορούν. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δίδουν ρητώς την συγκατάθεσή τους προς τις ανωτέρω εταιρίες όπως επεξεργαστούν ή/και διαβιβάσουν τα ανωτέρω στοιχεία αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό των Διοργανωτριών εταιριών, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και στην απόδοση των επάθλων σε αυτούς. Η αναζήτηση, αποδοχή και παραλαβή των επάθλων από τους νικητές συνιστούν σαφή συγκατάθεση αυτών για χρήση του ονόματός τους με σκοπό την δημοσιοποίηση του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και για την επεξεργασία στοιχείων τους κατά τα ανωτέρω. Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει σήμερα.

10. Ανάκληση Διαγωνισμού – Τροποποίηση Όρων

H εταιρεία «ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.», οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες και η «INTERWEAVE», διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν μονομερώς τους παρόντες Όρους, να ανακαλέσουν, παρατείνουν, ακυρώσουν ή μειώσουν τη διάρκεια του Διαγωνισμού, κατά την κρίση τους, καθώς και να μεταβάλλουν τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/ και να ματαιώσουν το Διαγωνισμό. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής με σχετική ανακοίνωση στην επίσημη σελίδα (https://www.facebook.com/MinervaHorio/) στο Facebook ή στη διαδικτυακή σελίδα fagitoapohorio.gr. Οι ανωτέρω εταιρίες μπορούν επίσης να διακόψουν τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε σημαντικό λόγο. Ως σημαντικός λόγος νοείται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περίπτωση παρεμπόδισης του διαγωνισμού λόγω υπαιτιότητας τρίτων ή περίπτωση σφαλμάτων στην εκτύπωση των υλικών που χρησιμοποιούνται για την προώθηση του διαγωνισμού.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ν.2121/1993) και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

11. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στις συνεργαζόμενες εταιρείες, για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του με οποιοδήποτε τρόπο. Έτσι, η εταιρεία «ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.» επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών ή να χρησιμοποιήσει τις φωτογραφίες τους στη διαδικτυακή σελίδα https://www.facebook.com/MinervaHorio/ στο Facebook, στην σελίδα: fagitoapohorio.gr ή στο επίσημο website της εταιρείας http://www.minervahorio.gr/el/. Καθένας που μετέχει στον Διαγωνισμό (κατά τον τρόπο που εκπροσωπείται για την περίπτωση των ανηλίκων), συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως εκτός από αυτή του επάθλου του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των Διοργανωτριών.

12. Οι Συμμετέχοντες που επισκέπτονται το Διαδικτυακό Τόπο και χρησιμοποιούν τις εφαρμογές του και γενικότερα τις δυνατότητες που δίδει, δεν θα πρέπει να προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου.

13. Μετά την παρέλευση της λήξης του Διαγωνισμού 31 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 24:00, δε θα γίνονται δεκτές αποστολές συμμετοχών και κάθε υποχρέωση των Διοργανωτριών εταιριών παύει να υφίσταται, μη υπέχουσας οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων και νικητών.

14. Η Δήλωση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι, ο Συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους Όρους αυτούς.

15. Αν οποιοσδήποτε όρος των παρόντων Όρων Συμμετοχής κριθεί παράνομος ή ανίσχυρος, δεν θα επηρεάζει η διατήρηση σε πλήρη ισχύ και η εφαρμογή των υπόλοιπων όρων

16. Εφαρμοστέο Δίκαιο.

Για κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό που τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή την εφαρμογή του παρόντος εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό δίκαιο και αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια της Αθήνας.

17. Αποδοχή των όρων.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω δεσμευτικών όρων συμμετοχής και προϋποθέσεων και των όρων εγγραφής και χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου και τυχόν λοιπούς κανόνες και προϋποθέσεις ή αποφάσεις των ανωτέρω εταιριών και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι αυτών.

Πολιτική Cookies

Κάθε φαγητό που ανεβάζεις αποτελεί
και επιπλέον συμμετοχή στις κληρώσεις!

συμπληρώσε τον τόπο προέλευσης
συμπληρώσε το όνομα του φαγητού

φωτογραφία του
αγαπημένου σου φαγητού

ανέβασε τη δική σου
Πρέπει να έχει διαστάσεις
τουλάχιστον 920 x 920 pixels.
*Τα συγκεκριμένα πεδία πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά
Αποδέχομαι τους όρους χρήσης

Το φαγητό σου ανεβαίνει!

το μαγειρεύουμε...

Ευχαριστούμε
για τη συμμετοχή σου!

Το φαγητό σου πρόκειται να εμφανιστεί σύντομα στο χάρτη.
Θα ενημερωθείς με email γι’αυτό και θα μπορείς να το δεις δημοσιευμένο.


Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό Χωριό Καμπάνια Χωριό #FagitoApoHorio – κληρώσεις Καμπάνιας

 

 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η εταιρεία με την επωνυμία ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» που εδρεύει στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής και επί των οδών Τατοΐου αριθμός 165 και Οδυσσέως, με ΑΦΜ 094074001 της ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ  και τηλέφωνο επικοινωνίας 210 2854220 (εφεξής «ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.» ή ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισμό/προωθητική ενέργεια, (εφεξής ο «Διαγωνισμός») ο οποίος θα διενεργηθεί στην ιστοσελίδα της στην ηλεκτρονική διεύθυνση fagitoapohorio.gr (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος»).

Η εταιρεία με την επωνυμία «INTERWEAVE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (εφεξής «INTERWEAVE»), έχει αναλάβει να υλοποιήσει τεχνικά, να διοργανώσει και να εκτελέσει το Διαγωνισμό για λογαριασμό της «ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.».

Οι ανωτέρω εταιρίες προσπαθούν να καθιστούν τη χρήση των συστημάτων τους ασφαλή και να παρέχουν μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό θα πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την απόφασή τους να συμμετάσχουν σε αυτόν, καθώς επίσης φέρουν και την ευθύνη για το σύνολο των ενεργειών τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι κατέχοντες προσωπικό λογαριασμό (profile) στο Facebook ή στο Instagram, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα ή έχουν συμπληρώσει την νόμιμη ηλικία ενηλικίωσης στη χώρα κατοικίας τους.

Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται, εκτός αν έχουν ενημερωθεί πρώτα οι ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών και συναινούν στη συμμετοχή του ανηλίκου τέκνου τους στο Διαγωνισμό. Συγκεκριμένα, ήδη δια του παρόντος ορίζεται ότι, σε περίπτωση που ανήλικος επιθυμεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό, η ηλεκτρονική αποδοχή των όρων του παρόντος καθώς και η έμπρακτη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό καθώς και στις κληρώσεις που θα ακολουθήσουν, θα συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης του ιδίου ή αυτού που ασκεί την γονική μέριμνα αυτού, προκειμένου έκαστος συμμετέχων στον Διαγωνισμό να προβαίνουν, αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος στην ανακοίνωση ή/και δημοσίευση του ονόματος ή/και της φωτογραφίας τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ, σε κάθε περίπτωση, με την συμπλήρωση των στοιχείων εισόδου (login) στο λογαριασμό του email ή στον προσωπικό λογαριασμό (profile) στο Facebook ή/και στο Instagram του ο συμμετέχων ή οι ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτού (σε περίπτωση που ο συμμετέχων είναι ανήλικος), ήδη δια του παρόντος δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι:

– συναινούν στην εκούσια συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και δηλώνουν ρητά ότι, έχουν λάβει γνώση των παρόντων Όρων Συμμετοχής τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. Για τη συμμετοχή ανηλίκου στον Διαγωνισμό νοείται ότι οι ασκούντες την γονική μέριμνα αυτού συναινούν, αντίστοιχα, στην συμμετοχή του ανήλικου τέκνου τους στον Διαγωνισμό και ότι, αποδέχονται ανεπιφύλακτα του παρόντες Όρους Συμμετοχής τους οποίους έχουν μελετήσει προσεκτικά.

– συναινούν στην ανακοίνωση ή/και δημοσίευση του ονόματος ή/και της φωτογραφίας τους ως  συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων είναι ανήλικος, τεκμαίρεται ότι, οι ασκούντες την γονική μέριμνα αυτού συναινούν στην συμμετοχή του στο Διαγωνισμό.

– η αποδοχή της παρούσας γίνεται με την ελεύθερη βούλησή τους και με αποκλειστικά δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη και δεν διατηρούν οποιαδήποτε αξίωση από τη ΜΙΝΕΡΒΑ για κάθε είδους οικονομικού ή άλλου ανταλλάγματος ή αποζημίωσης εν γένει.

Για την έγκυρη συμμετοχή έκαστου συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό απαιτείται η ύπαρξη προσωπικού αυτού λογαριασμού ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή προσωπικού λογαριασμού (profile) στο Facebook ή/και στο Instagram, καθώς και η ανεπιφύλακτη και πλήρης αποδοχή των παρόντων Όρων Συμμετοχής.

Αποκλείονται από τη συμμετοχή οι εργαζόμενοι των εταιρειών «ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.», «INTERWEAVE», και οι άμεσα συνδεδεμένοι με τις παραπάνω επιχειρήσεις.

Οι ανωτέρω εταιρίες έχουν το δικαίωμα να επαληθεύσουν την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσουν οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, οι ανωτέρω εταιρίες διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσουν την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, καθ’ οποιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνουν ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού

Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει συνολικά από τις 14 Νοεμβρίου 2017 (ώρα Ελλάδος 21:00) (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού») έως τις 15 Φεβρουαρίου 2018 (και ώρα Ελλάδος 24:00) (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές καθίστανται, αυτοδικαίως, άκυρες. Ο διαγωνισμός αρχικά ήταν να λήξει στις 31 Ιανουαρίου 2018, αλλά πήρε παράταση μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2018.

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Για την έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τον Διαδικτυακό Τόπο, να επιλέξουν μία τοποθεσία στην Ελλάδα, να αναγράψουν το όνομα της συνταγής που επιθυμούν, να ανεβάσουν (upload) μια φωτογραφία φαγητού και (προαιρετικά) το μήνυμά τους. Για το Instagram, ανεβάζουν φωτογραφία χρησιμοποιώντας το #FagitoApoHorio με τον τόπο από τον οποίο προέρχεται και το όνομα της συνταγής. Κάθε upload αποτελεί μία συμμετοχή στην κλήρωση. Όσα upload κάνει ο κάθε χρήστης, τόσες συμμετοχές έχει. Με τα upload του ο χρήστης συμμετέχει αυτόματα σε κάθε μία από τις κληρώσεις που θα διεξαχθούν.

Με την ολοκλήρωση της συμμετοχής των χρηστών στον Διαγωνισμό, οι ανωτέρω εταιρείες θα έχουν στη διάθεσή τους το όνομα χρήστη όπως εμφανίζεται δημοσίως στο Facebook ή στο Instagram. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν παρέχει στις ανωτέρω εταιρείες περαιτέρω πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία του χρήστη πλην εκείνων που αναφέρονται παραπάνω και παρέχονται αυτόματα μέσα από το Facebook ή το Ιnstagram του χρήστη.

Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος. Περαιτέρω αξίζει να σημειωθεί ότι, στον Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν μόνον φυσικά πρόσωπα που κατέχουν προσωπικό λογαριασμό (προφίλ) στο Facebook ή Instagram.

5. Έπαθλα

Συνολικά θα διεξαχθούν 3 κληρώσεις που θα αναδείξουν τους νικητές των επάθλων:

Κλήρωση #1: 08/12/2017 και ανακοίνωση νικητών στις 11/12/2017

– 1 νικητής θα κερδίσει 1 σετ χύτρες ταχύτητας Izzy (2τμχ) και την ευκαιρία να μαγειρέψει με το Χωριό τη συνταγή του στον τόπο του.

– 2 νικητές θα κερδίσουν από μία γάστρα μαγειρέματος Juro Pro oval Brater 38cm

Κλήρωση #2: 02/02/2018 και ανακοίνωση των νικητών στις 05/02/2018

– 1 νικητής θα κερδίσει 1 σετ χύτρες ταχύτητας Izzy (2τμχ), την ευκαιρία να μαγειρέψει με το Χωριό τη συνταγή του στον τόπο του και ένα καλάθι με προϊόντα Χωριό.

Κλήρωση #3: 15/02/2018 και ανακοίνωση των νικητών στις 16/02/2018

– 2 νικητές θα κερδίσουν από μία γάστρα μαγειρέματος Juro Pro oval Brater 38cm

– και 5 νικητές κερδίζουν από ένα καλάθι με προϊόντα Χωριό

Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές οι οποίες θα έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία συμμετοχής στο διαγωνισμό μέσω της σελίδας του Διαδικτυακού Τόπου ή του Instagram, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 ανωτέρω.

Οι ανωτέρω εταιρίες ή οι διευθυντές ή στελέχη ή υπάλληλοι αυτού δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οποιοδήποτε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα υπάρχει ή παρουσιαστεί στα έπαθλα, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

6. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού

Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει από την «INTERWEAVE» στις 11 Δεκεμβρίου 2017, στις 05 Φεβρουαρίου 2018 και στις 15 Φεβρουαρίου 2018 (και ώρα Ελλάδος 19:00). Η «INTERWEAVE» εγγυάται το αδιάβλητο της διαδικασίας και την ορθή τήρησή της.

Για την ανάδειξη των νικητών, θα πραγματοποιηθούν τρεις κληρώσεις στις 8 Δεκεμβρίου 2018, στις 02 Φεβρουαρίου 2018 και στις 15 Φεβρουαρίου 2018. Από τις κληρώσεις θα αναδειχθούν συνολικά έντεκα (11) νικητές. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν με ανάρτηση (post) την ημέρα της ανακοίνωσης στη διαδικτυακή σελίδα https://www.facebook.com/MinervaHorio στο Facebook και στον επίσημο ιστότοπο http://www.minervahorio.gr/el/.

Οποιοσδήποτε νικητής χάνει το δικαίωμά του στο έπαθλο εάν δεν απαντήσει στην εν λόγω ανάρτηση στο Facebook ή δεν αποστείλει τα στοιχεία του (ταχυδρομική διεύθυνση και τηλέφωνο) εντός δύο (2) εβδομάδων μετά την ημερομηνία ανακοίνωσης νικητών. Ακόμη, το δικαίωμά του στο έπαθλο, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και σε αυτό της παράδοσης των επάθλων, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους.

(β) σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τίθενται στους παρόντες όρους.

(γ) σε περίπτωση που ο νικητής αρνηθεί να δηλώσει στο Διοργανωτή τα προσωπικά του στοιχεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση που του ζητηθεί.

(δ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές.

(ε) σε περίπτωση που, αν είναι κάτοικος Αθηνών, δεν εμφανιστεί για την παραλαβή του επάθλου του στα κεντρικά γραφεία του Διοργανωτή  την προσυμφωνηθείσα ημερομηνία και ώρα.

(στ) σε περίπτωση που, παρουσιαζόμενος στα κεντρικά γραφεία του Διοργανωτή για την παραλαβή του επάθλου του, δεν προσκομίσει στοιχεία ταυτότητας.

Η Διοργανώτρια σε περίπτωση που στο πρόσωπο κάποιου από τους νικητές, συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης των επάθλων.

Τα έπαθλα, όσον αφορά στον αριθμό και το είδος τους, είναι ήδη προκαθορισμένα και απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάσταση τους με άλλα. Τα παραπάνω έπαθλα δεν αλλάζουν και ο νικητής θα πρέπει κατόπιν συνεννόησης να αποδεχθεί τους χρόνους παράδοσής τους, διαφορετικά το έπαθλο θα δοθεί με νέα στιγμιαία κλήρωση σε άλλον νικητή ή θα διατεθεί κατά την δίκαιη κρίση των διοργανωτών. Τα έπαθλα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία τον διαγωνισμό.

Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν αποδεχθεί το έπαθλο του ή για οποιονδήποτε λόγο δεν παραλάβει αυτό εντός της προθεσμίας που θα του γνωστοποιηθεί, χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωση του επί του σχετικού επάθλου.

7. Ευθύνη

Α.  Οι ανωτέρω εταιρίες και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη τους δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη:

(α) για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών που οφείλονται σε μη λήψη ή μη ανάγνωση από αυτούς, για οποιονδήποτε λόγο, του ως άνω απευθυντέου σε αυτούς μηνύματος ή της σχετικής ανακοίνωσης στο Διαδικτυακό Τόπο.

(β) για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου.

(γ) για οποιαδήποτε ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του Διαγωνισμού.

(δ)  αν οι συμμετέχοντες και οι νικητές δεν συμπληρώνουν τα στοιχειά τους με πλήρη, ορθή και ακριβή τρόπο

(ε)  αν οι συμμετέχοντες τοποθετήσουν υλικό στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο, το οποίο μπορεί να κριθεί ακατάλληλο από άλλους συμμετέχοντες ή τους γονείς ή τους έχοντες τη γονική μέριμνα ανηλίκων

(στ) για τυχόν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες που αντίκεινται στον νόμο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα ή ανάρμοστα για ορισμένες κατηγορίες προσώπων και ιδίως για ανηλίκους.

Β. Οι Συμμετέχοντες που επισκέπτονται το Διαδικτυακό Τόπο και χρησιμοποιούν τις εφαρμογές του και γενικότερα τις δυνατότητες που δίδει, δεν θα πρέπει να προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου.

Γ. Οι ανωτέρω εταιρίες διατηρούν το δικαίωμα να αποκλείουν την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου και παράνομου περιεχομένου στο Διαδικτυακό Τόπο του Διαγωνισμού χωρίς προειδοποίηση. Εντούτοις, παρόλο που οι εταιρίες αυτές έχουν την δυνατότητα να επιβλέπουν και να λαμβάνουν μέτρα για την προσήκουσα χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, είναι δυνατό σε οποιονδήποτε χρόνο να παρουσιάζεται σε αυτόν γλώσσα ή εν γένει υλικό που μπορεί να είναι προσβλητικό ή ακατάλληλο για ανηλίκους.

Δ. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων ή χρήστης των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών, η συμμετοχή του στον Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και οι ανωτέρω εταιρίες διατηρούν το δικαίωμα να αναφέρουν το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.

Ε. Η ευθύνη των ανωτέρω εταιριών περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτόν.

ΣΤ.  Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι ανωτέρω εταιρίες και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη τους δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για περιστατικά που μπορεί να συμβούν και είναι εκτός του ελέγχου τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων, server ή provider, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων), από τα οποία μπορεί να καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων ή των μηνυμάτων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό ή σε περίπτωση που τα ηλεκτρονικά αρχεία που πρέπει να διατηρηθούν και αφορούν τον παρόντα Διαγωνισμό καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

Ζ. Οι ανωτέρω εταιρίες και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη τους δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη ποινική ή αστική προς τους συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε τυχόν προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον Διαγωνισμό.

8. Δημοσιότητα.

Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στον Διαδικτυακό Τόπο.

Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής θα βρίσκονται κατατεθειμένοι στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Δήμητρα Γ. Χαραλαμποπούλου, με έδρα την Αθήνα, οδός Σίνα, αριθμός 58 – 10672 Αθήνα, τηλ. 2103616088. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο αυτών.

 9. Προσωπικά Δεδομένα.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων στις ανωτέρω εταιρίες (ΜΙΝΕΡΒΑ & INTERWEAVE) ατελώς και ρητή δήλωση ότι τα ως άνω δεν προσβάλλουν καμία πτυχή της προσωπικότητάς τους. Συγκεκριμένα, η ηλεκτρονική αποδοχή των όρων του παρόντος καθώς και η έμπρακτη συμμετοχή στον Διαγωνισμό καθώς και η συμμετοχή στην κλήρωση συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης των συμμετεχόντων προκειμένου οι τελευταίοι να προβαίνουν κατά την εύλογη κρίση τους και αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος στην ανακοίνωση ή/και δημοσίευση του ονόματος τους. Με την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό, οι ανωτέρω εταιρείες θα έχουν στη διάθεσή τους τις εξής πληροφορίες που παρέχονται αυτόματα μέσα από το Facebook ή/και Instagrm: το όνομα χρήστη που τηρούν στο Facebook/Ιnstagram και όλες τις πληροφορίες που είναι δημόσιες σε αυτές τις πλατφόρμες. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν παρέχει περαιτέρω πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία του χρήστη πλην εκείνων που αναφέρονται παραπάνω. Για την αποστολή των επάθλων στους νικητές του Διαγωνισμού θα ζητηθούν στοιχεία επικοινωνίας όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και διεύθυνση. Οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους παρέχουν στις ανωτέρω εταιρίες τη συγκατάθεση και την άδειά τους σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997 και τον Ν. 3471/2006, όπως ισχύουν σήμερα, για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία γνωστοποιούν οι ίδιοι για το σκοπό της συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό. Όπως επίσης αποτελεί συναίνεση στην εγγραφή του συμμετέχοντα σε λίστα παραλαβής ηλεκτρονικών ενημερώσεων (newsletter). Τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά και μόνον για λόγους που σχετίζονται με τη διενέργεια του διαγωνισμού. Επίσης, ακολούθως της συμμετοχής τους, οι συμμετέχοντες παραχωρούν στις ανωτέρω εταιρίες το δικαίωμα δημοσίευσης και χρήσης του περιεχομένου που έχουν αναρτήσει στο διαδικτυακό τόπο: fagitoapohorio.gr ή στην επίσημη ιστοσελίδα στο Facebook (https://www.facebook.com/MinervaHorio/), σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν κατάλληλο για την προώθηση της καμπάνιας #FagitoApoHorio χωρίς άλλη αμοιβή εκτός από αυτή του επάθλου του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους αφορούν. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δίδουν ρητώς την συγκατάθεσή τους προς τις ανωτέρω εταιρίες όπως επεξεργαστούν ή/και διαβιβάσουν τα ανωτέρω στοιχεία αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό των Διοργανωτριών εταιριών, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και στην απόδοση των επάθλων σε αυτούς. Η αναζήτηση, αποδοχή και παραλαβή των επάθλων από τους νικητές συνιστούν σαφή συγκατάθεση αυτών για χρήση του ονόματός τους με σκοπό την δημοσιοποίηση του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και για την επεξεργασία στοιχείων τους κατά τα ανωτέρω. Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει σήμερα.

10. Ανάκληση Διαγωνισμού – Τροποποίηση Όρων

H εταιρεία «ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.», οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες και η «INTERWEAVE», διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν μονομερώς τους παρόντες Όρους, να ανακαλέσουν, παρατείνουν, ακυρώσουν ή μειώσουν τη διάρκεια του Διαγωνισμού, κατά την κρίση τους, καθώς και να μεταβάλλουν τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/ και να ματαιώσουν το Διαγωνισμό. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής με σχετική ανακοίνωση στην επίσημη σελίδα (https://www.facebook.com/MinervaHorio/) στο Facebook ή στη διαδικτυακή σελίδα fagitoapohorio.gr. Οι ανωτέρω εταιρίες μπορούν επίσης να διακόψουν τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε σημαντικό λόγο. Ως σημαντικός λόγος νοείται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περίπτωση παρεμπόδισης του διαγωνισμού λόγω υπαιτιότητας τρίτων ή περίπτωση σφαλμάτων στην εκτύπωση των υλικών που χρησιμοποιούνται για την προώθηση του διαγωνισμού.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ν.2121/1993) και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

11. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στις συνεργαζόμενες εταιρείες, για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του με οποιοδήποτε τρόπο. Έτσι, η εταιρεία «ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.» επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών ή να χρησιμοποιήσει τις φωτογραφίες τους στη διαδικτυακή σελίδα https://www.facebook.com/MinervaHorio/ στο Facebook, στην σελίδα: fagitoapohorio.gr ή στο επίσημο website της εταιρείας http://www.minervahorio.gr/el/. Καθένας που μετέχει στον Διαγωνισμό (κατά τον τρόπο που εκπροσωπείται για την περίπτωση των ανηλίκων), συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως εκτός από αυτή του επάθλου του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των Διοργανωτριών.

12. Οι Συμμετέχοντες που επισκέπτονται το Διαδικτυακό Τόπο και χρησιμοποιούν τις εφαρμογές του και γενικότερα τις δυνατότητες που δίδει, δεν θα πρέπει να προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου.

13. Μετά την παρέλευση της λήξης του Διαγωνισμού 31 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 24:00, δε θα γίνονται δεκτές αποστολές συμμετοχών και κάθε υποχρέωση των Διοργανωτριών εταιριών παύει να υφίσταται, μη υπέχουσας οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων και νικητών.

14. Η Δήλωση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι, ο Συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους Όρους αυτούς.

15. Αν οποιοσδήποτε όρος των παρόντων Όρων Συμμετοχής κριθεί παράνομος ή ανίσχυρος, δεν θα επηρεάζει η διατήρηση σε πλήρη ισχύ και η εφαρμογή των υπόλοιπων όρων

16. Εφαρμοστέο Δίκαιο.

Για κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό που τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή την εφαρμογή του παρόντος εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό δίκαιο και αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια της Αθήνας.

17. Αποδοχή των όρων.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω δεσμευτικών όρων συμμετοχής και προϋποθέσεων και των όρων εγγραφής και χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου και τυχόν λοιπούς κανόνες και προϋποθέσεις ή αποφάσεις των ανωτέρω εταιριών και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι αυτών.

όροι ιστοσελίδας

Όροι χρήσης ιστοσελίδας fagitoapohorio.gr

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» που εδρεύει στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής, επί των οδών Τατοΐου αριθμός 165 και Οδυσσέως, με ΑΦΜ 094074001 της ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, με τηλέφωνο επικοινωνίας 210 2854200 (εφεξής «ΜΙΝΕΡΒΑ»), είναι ιδιοκτήτρια της ιστοσελίδας www.fagitoapohorio.gr (εφεξής η «Ιστοσελίδα»).

Η εταιρεία με την επωνυμία «INTERWEAVE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ», που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων επί των οδών Καραϊσκάκη 27-29 και Μίκωνος 1, με ΑΦΜ 800471868 και τηλέφωνο επικοινωνίας 2103255520 (εφεξής «INTERWEAVE»), έχει κατασκευάσει την Ιστοσελίδα για λογαριασμό της ΜΙΝΕΡΒΑ και είναι υπεύθυνη για την συντήρηση, την ανάπτυξη και την απρόσκοπτη λειτουργία της.

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης της Ιστοσελίδας οφείλει να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου της και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να απέχει από τη χρήση της. Σε περίπτωση που κάνει χρήση αυτής τεκμαίρεται ότι αποδέχεται του όρους χρήσης της ρητά και ανεπιφύλακτα και παρέχει τη συγκατάθεση του για την ενδεχόμενη χρήση των προσωπικών δεδομένων του. Οι όροι χρήσης που ακολουθούν ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Η ΜΙΝΕΡΒΑ δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας, καθώς και εν γένει τις προϋποθέσεις που αφορούν στη χρήση της. Οι χρήστες/επισκέπτες της Ιστοσελίδας, οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές στους όρους χρήσης της και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται ότι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν την επίσκεψη, την πλοήγηση και τη χρήση της Ιστοσελίδας.

H ΜΙΝΕΡΒΑ καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ακρίβεια και την αλήθεια του περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Οτιδήποτε παρέχεται με τη μορφή διαφήμισης στους χρήστες / επισκέπτες μέσω της Ιστοσελίδας δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη να αξιολογήσει ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσει βασιζόμενος στην ιδιωτική αυτού, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης της ΜΙΝΕΡΒΑ.

Ο εκάστοτε χρήστης / επισκέπτης της Ιστοσελίδας, υποχρεούται, να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα  και το περιεχόμενο αυτής, σύμφωνα με το νόμο, σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ν.2121/1993), σύμφωνα με τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη σε τρίτους, στη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή σε παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων της ΜΙΝΕΡΒΑ ή και  τρίτων.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Η ΜΙΝΕΡΒΑ σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για κάθε είδους τυχόν απαιτήσεις οιασδήποτε φύσεως ούτε για οποιαδήποτε ζημία που προκλήθηκε από τη χρήση επισκεπτών ή/και χρηστών της Ιστοσελίδας ή τρίτων από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση της Ιστοσελίδας ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής.

Η ΜΙΝΕΡΒΑ και οι εντεταλμένοι προς τούτο συνεργάτες της θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την απρόσκοπτη λειτουργία της Ιστοσελίδας, χωρίς όμως, να εγγυώνται ότι η λειτουργία της Ιστοσελίδας ή των εξυπηρετητών (server) στους οποίους φιλοξενείται, θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία, που ενδεχομένως να παρακωλύουν την χρήση της.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων) όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών και προϊόντων της ΜΙΝΕΡΒΑ και προστατεύονται κατά την εκάστοτε ισχύουσα κείμενη, Ελληνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία.

Συνεπώς, όλα τα ως άνω αναφερόμενα παρέχονται στους χρήστες της Ιστοσελίδας μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, υπό τον όρο ότι έκαστος χρήστης δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα του εκάστοτε δημιουργού, καθώς και τα άλλα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία αφορούν στο αυθεντικό υλικό, σε όλα τα αντίγραφα αυτού του υλικού και δεν επιτρέπεται η τροποποίηση του υλικού της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή η αναπαραγωγή ή δημόσια έκθεσή, ή η εκτέλεση ή η «φόρτωση» ή η διανομή ή οποιαδήποτε χρήση του, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής του από την ιστοσελίδα και χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της Ιστοσελίδας και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

“Δεσμοί” (links) προς άλλα sites

H ιστοσελίδα περιέχει παραπομπές μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, των οποίων τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών τους, η ΜΙΝΕΡΒΑ δεν ελέγχει και δεν ευθύνεται. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους, ο εκάστοτε χρήστης της Ιστοσελίδας θα πρέπει να απευθύνεται απευθείας στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες των διαδικτυακών αυτών τόπων και ιστοσελίδων, οι οποίοι και φέρουν ακέραια, αντίστοιχα, τη σχετική ευθύνη. Η ΜΙΝΕΡΒΑ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Newsletters – Ενημερωτικά Δελτία

Οι ηλεκτρονικές ενημερώσεις (newsletters) τις οποίες ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας λαμβάνει με την εγγραφή του στις σχετικές λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΜΙΝΕΡΒΑ και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η ΜΙΝΕΡΒΑ διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές. Η ΜΙΝΕΡΒΑ μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα πέρα από τα Newsletters εκτός αν ο παραλήπτης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο, οπότε θα πρέπει να το δηλώσει ρητώς, κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Προσωπικά Δεδομένα

Μοιραζόμενος τις φωτογραφίες από την Ιστοσελίδα στο λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), ο κάθε επισκέπτης απαλλάσσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τυχόν νομικές υποχρεώσεις και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα με τη χρήση ότι, η Ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση δεν υποστηρίζεται ή σχετίζεται με αυτά με κανέναν απολύτως τρόπο.

Προσωπικά στοιχεία των χρηστών της Ιστοσελίδας (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία ταυτότητας), όπως αυτά είναι καταχωρισμένα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω των οποίων ο εκάστοτε χρήστης διαμοιράζεται τις πληροφορίες της Ιστοσελίδας πρόκειται να συλλεχθούν από την εταιρία «ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.» ή την εταιρεία «INTERWEAVE», να εισαχθούν σε βάσεις δεδομένων και να τύχουν επεξεργασίας για τις ανάγκες οργάνωσης, αξιολόγησης και δημοσιότητας πάντοτε εντός του πλαισίου και των προϋποθέσεων των νόμων 3471/2006, και 2472/1997. Οι χρήστες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους αφορούν. Ο διαμοιρασμός του περιεχομένου αποτελεί ελεύθερη και σαφή δήλωση και συναίνεση των επισκεπτών της Ιστοσελίδας για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Περαιτέρω η εγγραφή έκαστου χρήστη σε λίστα παραλαβής ηλεκτρονικών ενημερώσεων (newsletter) αποτελεί επίσης ρητή συναίνεσή του για τη χρήση των δεδομένων αυτών.

Οι χρήστες της Ιστοσελίδας που διαμοιράζονται το περιεχόμενό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρέχουν τη συγκατάθεσή και εξουσιοδότησή τους στις συνεργαζόμενες εταιρίες, για την προβολή της Ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο, παρέχοντας στην «ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.» και στην «INTERWEAVE» την άδεια για την χρήση των συγκεκριμένων προσωπικών τους δεδομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα, κείμενη, νομοθεσία. Έτσι, οι χρήστες της Ιστοσελίδας που διαμοιράζονται το περιεχόμενό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρέχουν στην εταιρία «ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.» και κατ’ επέκταση στην «INTERWEAVE» την άδεια και το δικαίωμα να χρησιμοποιούν και να δημοσιευθούν για διαφημιστικούς σκοπούς τα στοιχεία τους ή/και να χρησιμοποιηθούν οι φωτογραφίες τους στη διαδικτυακή σελίδα https://www.facebook.com/MinervaHorio στο Facebook και στο Instagram στο επισημο account του Μινέρβα Χωριό https://www.instagram.com/minervahorio/?hl=en.  Κάθε χρήστης της Ιστοσελίδας, που τη χρησιμοποιεί κατά τα ανωτέρω, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.

Η ΜΙΝΕΡΒΑ και οι ειδικώς εντεταλμένοι συνεργάτες της λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την διασφάλιση των Προσωπικών Δεδομένων των χρηστών της Ιστοσελίδας.

Η ΜΙΝΕΡΒΑ δεσμεύεται ότι όλα τα Προσωπικά Δεδομένα, που τυχόν περιέρχονται στην Ιστοσελίδα της δεν θα χρησιμοποιηθούν ανάρμοστα, δεν θα πωληθούν ή με οποιοδήποτε τρόπο παραχωρηθούν σε τρίτους.

Πολιτική cookies
Μπορείτε να διαβάσετε την πολιτική Cookies και αλλάξετε τις προτιμήσεις σας εδώ.

Πολιτική Απορρήτου
Μπορείτε να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου της Μινέρβα εδώ.

δώρα διαγωνισμού

2

Δύο μεγάλοι νικητές
θα μαγειρέψουν μαζί μας
το αγαπημένο τους φαγητό
στον τόπο τους

Κερδίζουν επίσης από
ένα σετ χύτρες izzy

4

Τέσσερις νικητές κερδίζουν από μια
γάστρα μαγειρέματος

5

Πέντε νικητές κερδίζουν
από ένα καλάθι με
προϊόντα Χωριό